ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be influential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be influential*, -be influential-

be influential ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงอิทธิพล (v.) be influential See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล Ops. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ
มีอำนาจ (v.) be influential See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful Syn. มีอิทธิพล Ops. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ

be influential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be well-known ; be famous ; be influential FR: être populaire ; être influent ; être connu
มีอิทธิพล[v. exp.] (mī ittiphon) EN: influence ; be influential in ; have an influence in ; dominate FR: être influent ; avoir de l'influence ; influer sur (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be influential
Back to top