ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be inferior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be inferior*, -be inferior-

be inferior ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อยหน้า (v.) be inferior See also: feel small, feel cheap, humiliated
รอง (v.) be inferior See also: subordinate
ด้อยกว่า (v.) be inferior to See also: be disadvantageous Syn. เสียเปรียบ, เป็นเบี้ยล่าง Ops. เป็นต่อ
ยิ่งหย่อน (v.) be inferior to See also: be fewer than, be less than Syn. ด้อย
เป็นรอง (v.) be inferior to See also: be disadvantageous Syn. เสียเปรียบ, ด้อยกว่า, เป็นเบี้ยล่าง Ops. เป็นต่อ

be inferior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
劣る[おとる, otoru] (v5r,vi) to be inferior to; to be less good at; to fall behind; (P)
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)

be inferior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นรอง[v. exp.] (pen røng) EN: be unfavored ; be inferior to FR:
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be inferior
Back to top