ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be inexperienced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be inexperienced*, -be inexperienced-

be inexperienced ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนหัด (v.) be inexperienced See also: be inexpert, be green Ops. ช่ำชอง

be inexperienced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green FR:
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be inexperienced
Back to top