ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ineffectual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ineffectual*, -be ineffectual-

be ineffectual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ineffectual
Back to top