ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be indistinct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be indistinct*, -be indistinct-

be indistinct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังไม่ถนัด[v. exp.] (fang mai th) EN: not hear very well ; be indistinct FR:
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct FR:
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be indistinct
Back to top