ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be indisposed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be indisposed*, -be indisposed-

be indisposed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be indisposed
Back to top