ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be independent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be independent*, -be independent-

be independent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นอิสระจาก (v.) be independent of See also: be free of Syn. เป็นไทจาก Ops. ตกอยู่ใต้อำนาจ, ตกเป็นทาสของ
เป็นไทจาก (v.) be independent of See also: be free of Ops. ตกอยู่ใต้อำนาจ, ตกเป็นทาสของ

be independent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish ; play hard to get FR: faire des façons
ไม่ขึ้นกับใคร[v. exp.] (mai kheun k) EN: be independent ; be one's own man FR: être libre
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
เอกระ[v.] (ēkkara) EN: be independent-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be independent
Back to top