ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be inconsistent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be inconsistent*, -be inconsistent-

be inconsistent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)

be inconsistent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดแย้งในตัวเอง[v. exp.] (khatyaēng n) EN: be inconsistent ; be self-contradictory ; be paradoxical FR:
แยกกับ[v. exp.] (yaēk kap) EN: be inconsistent with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be inconsistent
Back to top