ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be incomplete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be incomplete*, -be incomplete-

be incomplete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsan) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be incomplete
Back to top