ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be incompetent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be incompetent*, -be incompetent-

be incompetent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไร้ความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Syn. ไม่มีความสามารถ Ops. มีความสามารถ

be incompetent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be incompetent
Back to top