ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be incapacitated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be incapacitated*, -be incapacitated-

be incapacitated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be incapacitated
Back to top