ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be incapable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be incapable*, -be incapable-

be incapable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือไม่ถึง (v.) be incapable See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be incapable
Back to top