ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in turmoil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in turmoil*, -be in turmoil-

be in turmoil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil FR: s'emporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in turmoil
Back to top