ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in prison

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in prison*, -be in prison-

be in prison ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินข้าวแดง[v. exp.] (kin khāo da) EN: be in prison FR:
ติดคุก[v. exp.] (tit khuk) EN: be in jail ; be jailed ; go to jail ; be in prison ; be imprisoned ; be behind bars FR: être emprisonné ; être détenu ; être incarcéré ; être derrière les barreaux ; aller en taule (fam.)
ติดตะราง[X] (tit tarāng) EN: be in jail ; be in prison ; be put in jail FR: être emprisonné ; être détenu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in prison
Back to top