ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in love

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in love*, -be in love-

be in love ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
焦がれる[こがれる, kogareru] (v1) to yearn for; to be in love with
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P)

be in love ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
รักกัน[v. exp.] (rak kan) EN: love each other ; be in love FR: s'aimer ; s'adorer ; s'apprécier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in love
Back to top