ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in disrepair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in disrepair*, -be in disrepair-

be in disrepair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ปรักหักพัง[v.] (parakhakpha) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair FR: tomber en ruine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in disrepair
Back to top