ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in difficulty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in difficulty*, -be in difficulty-

be in difficulty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dā) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty FR: traverser une période difficile ; tomber dans la misère
ยากลำบาก[v. exp.] (yāk lambāk) EN: be in difficulty ; be troubled by FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in difficulty
Back to top