ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in conflict with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in conflict with*, -be in conflict with-

be in conflict with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
搗ち合う;かち合う[かちあう, kachiau] (v5u,vi) to clash; to be in conflict with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in conflict with
Back to top