ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in an impasse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in an impasse*, -be in an impasse-