ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be impolite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be impolite*, -be impolite-

be impolite ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ

be impolite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī māra) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be impolite
Back to top