ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be impartial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be impartial*, -be impartial-

be impartial ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เข้าใครออกใคร (v.) be impartial See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested Syn. เป็นกลาง

be impartial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial

be impartial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[v. exp.] (mai khaokhā) EN: be impartial FR:
ไม่เข้าใครออกใคร[v.] (maikhaokhra) EN: be impartial ; be neutral FR: être impartial ; être neutre
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be impartial
Back to top