ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be immoral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be immoral*, -be immoral-

be immoral ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีศีลธรรม (v.) be immoral See also: be amoral Ops. มีศีลธรรม
ไร้ศีลธรรม (v.) be immoral See also: be amoral Syn. ไม่มีศีลธรรม Ops. มีศีลธรรม

be immoral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be immoral
Back to top