ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ill at ease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ill at ease*, -be ill at ease-

be ill at ease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, 不好意思] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth)

be ill at ease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩が凝る;肩がこる[かたがこる, katagakoru] (exp,v5r) (1) to have stiff shoulders; (2) to be ill at ease; (adj-f) (3) serious; sober

be ill at ease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ill at ease
Back to top