ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be hurt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be hurt*, -be hurt-

be hurt ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้ำใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ
ปวดใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ
ระทมใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ
สะเทือนใจ (v.) be hurt Syn. เสียใจ, ช้ำใจ, เศร้าโศก
เสียใจ (v.) be hurt Syn. ช้ำใจ, เศร้าโศก
เสียใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ

be hurt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: be hurt ; grieve ; hurt the feelings FR: offenser ; froisser
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำใจ[v.] (chamjai) EN: be hurt FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บช้ำน้ำใจ[v.] (jepchamnāmj) EN: be hurt ; suffer ; have mental pain FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
ปวดใจ[v. exp.] (pūat jai) EN: be hurt FR:
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenja) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt FR: être ému ; être touché
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaē) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be hurt
Back to top