ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be hungry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be hungry*, -be hungry-

be hungry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be hungry (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. eat greedily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนน้ำลาย (v.) be hungry
หิว (v.) be hungry Syn. อยาก, กระหาย Ops. อิ่ม
อดหัวโต (v.) be hungry Syn. อดอยาก, อดแห้งหัวโต
อดแห้งหัวโต (v.) be hungry Syn. อดอยาก, อดหัวโต
อดโซ (v.) be hungry Syn. อดอยาก, อดหัวโต, อดแห้งหัวโต
อยาก (v.) be hungry Syn. กระหาย Ops. อิ่ม
โซ (v.) be hungry Syn. อดอยาก, หิว, หิวโซ, อดโซ Ops. อิ่ม

be hungry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P)
飢える(P);餓える;饑える[うえる(P);かつえる(飢える;餓える), ueru (P); katsueru ( ue ru ; katsue ru )] (v1,vi) to starve; to thirst; to be hungry; (P)

be hungry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิว[v.] (hiū) EN: be hungry FR: avoir faim
หิวข้าว[v. exp.] (hiū khāo) EN: be hungry ; crave for rice FR: avoir faim
คระหิว[v.] (khrahiu) EN: be hungry FR: avoir faim de
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlā) EN: be hungry FR: saliver ; avoir très faim
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be hungry
Back to top