ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be helpful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be helpful*, -be helpful-

be helpful ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์

be helpful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
力になる[ちからになる, chikaraninaru] (exp,v5r) (See 力・ちから・6) to be helpful; to be dependable
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P)
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t,vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P)

be helpful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous FR: faire montre de bienveillance
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit FR: être utile ; avoir de l'utilité
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be helpful
Back to top