ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be haughty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be haughty*, -be haughty-

be haughty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P)
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up

be haughty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำพองใจ[v.] (lamphøngjai) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty FR: être hautain ; être arrogant
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
ถือตัว[v.] (theūtūa) EN: be proud ; have a high opinion of oneself ; be haughty FR:
ทระนง[v.] (thøranong) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR:
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR: être arrogant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be haughty
Back to top