ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be hard at work

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be hard at work*, -be hard at work-

be hard at work ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be hard at work
Back to top