ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be handy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be handy*, -be handy-

be handy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมาะมือ (v.) be handy See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical

be handy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:

be handy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschickt {adj} | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be handy
Back to top