ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be handsome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be handsome*, -be handsome-

be handsome ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปหล่อ (v.) be handsome See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive Ops. ขี้เหร่

be handsome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be handsome
Back to top