ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be half-sleep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be half-sleep*, -be half-sleep-

be half-sleep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be half-sleep
Back to top