ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be grieved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be grieved*, -be grieved-

be grieved ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมเกรียม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม
ตรมเตรียม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. เกรียมกรม, กรมเกรียม
เกรียมกรม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, กรมเกรียม
เตรียมตรม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม, กรมเกรียม

be grieved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over

be grieved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรียมกรม[v.] (krīemkrom) EN: be grieved FR:
เตรียมตรม[v.] (trīemtrom) EN: be grieved FR:
ตรมเตรียม[v.] (tromtrīem) EN: be grieved FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be grieved
Back to top