ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be greedy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be greedy*, -be greedy-

be greedy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้หวง (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
งกเงิน (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน Ops. เสียสละ
จะกละ (v.) be greedy See also: be gluttonous, be voracious, be insatiable Syn. ตะกละ, ตะกลาม, จะกละจะกลาม, ตะกละตะกลาม
จะกละจะกลาม (v.) be greedy See also: be gluttonous, be voracious, be insatiable Syn. ตะกละ, ตะกลาม, ตะกละตะกลาม
ตระหนี่ (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก, ขี้หวง Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
มักมาก (v.) be greedy See also: be insatiable, be avid, covet, be avaricious Syn. โลภ, โลภมาก Ops. มักน้อย
มักได้ (v.) be greedy See also: be selfish, be avaricious Syn. มักมาก, อยากได้, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
ละโมบ (v.) be greedy See also: be avaricious, covet Syn. โลภ, โลภโมโทสัน
อยากได้ (v.) be greedy See also: be selfish, be avaricious Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
อยากได้ (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน Ops. เสียสละ
เห็นแก่เงิน (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว Ops. เสียสละ
โลภมาก (v.) be greedy See also: covet, be insatiable, be avaricious Syn. โลภโมโทสัน
โลภโมโทสัน (v.) be greedy See also: be avaricious, be covetous, covet Syn. โลภมาก

be greedy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily
欲をかく;欲を掻く[よくをかく, yokuwokaku] (exp,v5k) to be greedy; to covet

be greedy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นแก่เงิน[v. exp.] (henkaē ngoe) EN: be greedy FR:
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
ลุพธ์[v.] (lup) EN: be greedy FR:
ลุทธ์[v.] (lut) EN: be greedy FR: être cupide
มักได้[v.] (makdāi) EN: be greedy FR:
มักมาก[v.] (makmāk) EN: be greedy FR:
งก[v.] (ngok) EN: be greedy FR:
งกเงิน[v. exp.] (ngok ngoen) EN: be greedy for money FR: être avide d'argent
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be greedy
Back to top