ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be great

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be great*, -be great-

be great ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิ่งใหญ่ (v.) be great See also: be superior, be mighty, be powerful, be important
เจ๋ง (v.) be great See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง
แน่จริง (v.) be great See also: be splendid, be excellent, be terrific, be brilliant, be wonderful Syn. เก่ง, เจ๋ง, เยี่ยม
ใหญ่หลวง (v.) be great See also: be enormous Syn. ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That would be greatนั่นคงจะเยี่ยมไปเลยล่ะ

be great ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P)
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled

be great ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
แน่จริง[X] (naē jing) EN: be great ; have what it takes ; have the guts FR:
ใหญ่หลวง[v.] (yailūang) EN: be great FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be great
Back to top