ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be grasping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be grasping*, -be grasping-

be grasping ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะยานอยาก (v.) be grasping See also: be greedy Syn. ทะเยอทะยาน

be grasping ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะยานอยาก[v.] (thayānyāk) EN: be grasping FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be grasping
Back to top