ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be good-looking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be good-looking*, -be good-looking-

be good-looking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be good-looking
Back to top