ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be giddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be giddy*, -be giddy-

be giddy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งงงัน (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, มึนหัว, สับสน, มึน
มึน (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน
มึนงง (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน, มึน
มึนหัว (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, งงงัน, สับสน, มึน
มืดหน้า (v.) be giddy See also: become dizzy, black out Syn. หน้ามืด, เวียนหัว, วิงเวียน
วิงเวียน (v.) be giddy See also: be dizzy, be in a whirl Syn. หน้ามืด, ตาลาย, เวียนหัว
หน้ามืด (v.) be giddy See also: be dizzy, be in a whirl Syn. ตาลาย, เวียนหัว
หน้ามืด (v.) be giddy See also: become dizzy, black out Syn. เวียนหัว, วิงเวียน

be giddy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless

be giddy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused FR:
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: faint ; be giddy ; black out FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
วิงเวียน[v.] (wingwīen) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl FR:
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be giddy
Back to top