ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be funny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be funny*, -be funny-

be funny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จี้เส้น[v.] (jīsen ) EN: make someone laugh ; be funny FR:
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; have fun ; be funny FR: s'amuser ; prendre du bon temps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be funny
Back to top