ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be full to the brim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be full to the brim*, -be full to the brim-

be full to the brim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปริ่ม[v.] (prim) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim FR: déborder de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be full to the brim
Back to top