ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be frustrated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be frustrated*, -be frustrated-

be frustrated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
破ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break

be frustrated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สิ้นแต้ม[v.] (sintaēm) EN: be frustrated ; have no way out ; be cornered FR:
สิ้นท่า[v.] (sinthā) EN: be frustrated ; have no way out ; be cornered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be frustrated
Back to top