ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be frightened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be frightened*, -be frightened-

be frightened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be frightened (vi.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจ Syn. scare
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญกระเจิง (v.) be frightened See also: be startled, be scared Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย
ขวัญแขวน (v.) be frightened See also: be terrified, scared, startled Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ตกใจ (v.) be frightened See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked
ตกใจ (v.) be frightened See also: be terrified, scared, startled Syn. ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ตกใจกลัว (v.) be frightened See also: be startled, be scared, be shocked, panic
ตื่นตกใจ (v.) be frightened See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked Syn. ตกใจ
หวาดผวา (v.) be frightened See also: be uneasy Syn. หวาดสะดุ้ง
หวาดสะดุ้ง (v.) be frightened See also: be uneasy
หวาดหวั่น (v.) be frightened See also: be dejected, be disheartened, be discouraged, be dispirited, lose heart Syn. ใจไม่ดี
ใจเสีย (v.) be frightened See also: be dejected, be disheartened, be discouraged, be dispirited, lose heart Syn. หวาดหวั่น, ใจไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว

be frightened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up

be frightened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter ; redouter
หวาด[v.] (wāt) EN: be frightened ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be frightened
Back to top