ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be frank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be frank*, -be frank-

be frank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ...
打ち解ける;打解ける[うちとける, uchitokeru] (v1,vi) to open one's heart; to throw off reserve; to be frank
打ち明かす[うちあかす, uchiakasu] (v5s,vt) (See 打明ける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart
打ち明ける(P);打明ける(io)[うちあける, uchiakeru] (v1,vt) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; (P)
胸襟を開く[きょうきんをひらく, kyoukinwohiraku] (exp,v5k) (See 打ち明ける・うちあける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; to have a heart-to-heart talk (with someone)

be frank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดอย่างตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt yāng t) EN: be frank ; be honest FR:
เปิดอก[v. exp.] (poēt ok) EN: be frank ; speak frankly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be frank
Back to top