ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be foul

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be foul*, -be foul-

be foul ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be foul-mouthed (vi.) สาบแช่ง See also: สบถ, ก่นด่า Syn. blaspheme, curse

be foul ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากร้าย[v.] (pākrāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech FR: être mauvaise langue
พูดสกปรก[v. exp.] (phūt sokkap) EN: use obscene language ; use dirty language ; be foulmouthed FR: être grossier ; tenir des propos orduriers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be foul
Back to top