ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be forceless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be forceless*, -be forceless-

be forceless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless FR:
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be forceless
Back to top