ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be flurried

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be flurried*, -be flurried-

be flurried ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกประหม่า (v.) be flurried See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, หวั่นใจ Ops. มั่นใจ
พรั่นใจ (v.) be flurried See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, หวั่นใจ Ops. มั่นใจ

be flurried ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head

be flurried ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
พรั่นใจ[v. exp.] (phran jai) EN: be flurried FR:
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be flurried
Back to top