ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be flooded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be flooded*, -be flooded-

be flooded ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลื่อนกลาด (v.) be flooded See also: be full of, be found all over, be overwhelmed Syn. มากมาย, เยอะแยะ

be flooded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded

be flooded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล่น[v.] (klon) EN: be flooded ; be abundant FR:
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be flooded
Back to top