ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be flawed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be flawed*, -be flawed-

be flawed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be flawed
Back to top