ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be flabbergasted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be flabbergasted*, -be flabbergasted-

be flabbergasted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop
呆れ果てる[あきれはてる, akirehateru] (v1,vi) to be flabbergasted; to be dumbfounded

be flabbergasted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be flabbergasted
Back to top