ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be firm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be firm*, -be firm-

be firm ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนักแน่น (v.) be firm See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding
จับหลัก (v.) be firmly fixed See also: be rigid, be stationary Syn. อยู่กับที่, นิ่ง

be firm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable FR:
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be firm
Back to top