ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be finished for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be finished for*, -be finished for-

be finished for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอดไม่ต้องแจว[xp] (jøt mai tǿn) EN: come to the end ; be finished for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be finished for
Back to top